חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הטרדה מינית

הטרדה מינית
תוכן עניינים

הטרדה מינית היא עבירה פלילית מתחום עבירות המין. עבירה זו ממוקמת ברף הנמוך (באופן יחסי) בקבוצת עבירות המין ונחשבת לעבירה חמורה פחות מעבירות האינוס, מעשה סדום או בעילה אסורה בהסכמה. יחד עם זאת, במקרים מסוימים נאשמים שהורשעו בהטרדות מיניות עלולים להימצא בסכנה שייגזר עליהם מאסר של ממש מאחורי סורג ובריח.

באופן כללי ובלתי ממצה, ניתן לומר שההטרדה המינית היא התנהגות שמתקיימים בה ביטויים בעלי אופי מיני המופנים לאדם שאינו מעוניין בכך ובניגוד לרצונו. קיימים בה סממנים משפילים ומבזים שפוגעים בכבודו של האדם המוטרד, בחירותו ובזכותו ליחס שווה.

כפי שיפורט במאמר זה, חומרת ההטרדה המינית והעונש שיוטל על הנאשם תלויים בחומרת ההטרדות, שכיחותן, קיום של יחסי מרות בין המטריד למוטרדת וקיומן של עבירות נלוות להטרדה כגון מעשה מגונה או עבירת מין אחרת.

חשוב לציין כבר עתה כי הטרדה מינית אינה רק עבירה פלילית, אלא גם עוולה אזרחית שיכולה להיות להוות עילה לתביעה שתוגש נגד המטריד. יתרה מכך, תביעה בגין הטרדה מינית יכולה לזכות את המתלוננת בסכום שיכול להגיע ל-120,000 שקלים חדשים גם ללא הוכחת נזק ממשי שנגרם לה.

עורך דין אביב מזרחי מייצג הן חשודים או נאשמים שמיוחסת להם הטרדה מינית והן נפגעות עבירה שטוענות כי העבירה בוצעה נגדן וכלפיהן. קראו עוד אודות ייצוג נפגעי עבירה במאמר הבא.

מאמר זה נכתב על מנת לספק מידע משפטי בסיסי אודות הנושא החשוב של הטרדות המיניות לרבות סוגי המעשים שנכנסים בגדר ההגדרה, העונשים שצפויים למורשעים והפן האזרחי של העבירה.

החוק למניעת הטרדה מינית

החוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998 הוא החוק שמסדיר את נושא ההטרדות המיניות בחוק הישראלי. במסגרת החוק מוגדרים מעשים שייחשבו להטרדות מיניות, כללים בדבר הטרדות מיניות במקום העבודה ונושאים נוספים לרבות סוגיית העוולה האזרחית שנגזרת מהטרדה מינית.

על פי סעיף 1 לחוק מטרת החוק הינה להגן על כבוד האדם, חירותו ועל פרטיותו ולקדם שוויון בין המינים. מהצהרה זו ניתן ללמוד כי על אף שהחוק אינו שולל הטרדה מינית שמופנית כלפי גבר, למעשה, החוק נועד להגן ולמנוע הטרדות מיניות שמתבצעות נגד נשים.

איזה מעשים ייחשבו להטרדה מינית?

כפי שיפורט להלן, בדומה לחוק העונשין הישראלי גם חוק למניעת הטרדה מינית כולל בתוכו מספר מעשים שמוגדרים באופן עמום ונתונים לפרשנות רחבה של בית המשפט בעניין השאלה האם אכן מדובר בהטרדה מינית ואם לאו.

יחד עם זאת, לצד מעשים שמוגדרים באופן עמום, החוק למניעת הטרדה מינית כולל בתוכו גם מעשים ברורים שגם הישראלי הממוצע יוכל להסיק כי מדובר בהטרדה מינית מבלי להידרש לפרשנויות משפטיות מורכבות.

סעיף 3 לחוק מגדיר את המעשים שמהווים הטרדה מינית בזו הלשון:

"(א) הטרדה מינית היא כל אחד ממעשים אלה:

(1) סחיטה באיומים, כמשמעותה בסעיף 428 לחוק העונשין, כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני;

(2) מעשים מגונים כמשמעותם בסעיפים 348 ו-349 לחוק העונשין;

(3) הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות האמורות;

(4) התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעונין בהתייחסויות האמורות;

(5) התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית;

(5א) פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום, ואולם במשפט פלילי או אזרחי לפי פסקה זו תהא זו הגנה טובה למפרסם אם מתקיים אחד מאלה…"

הטרדה מינית על ידי סחיטה באיומים

כפי שהכתוב מרמז, חלופה זו של ההטרדה מינית מורכבת משתי עבירות פליליות שהינן "איומים" ו-"סחיטה באיומים" כאשר השילוב בין השתיים לצד מרכיב מיני מגלם הטרדה מינית.

כפי שניתן להבין, תיק פלילי שבמסגרתו ישולבו שתי העבירות האמורות יחדיו ייחשב לתיק חמור באופן יחסי ושהמורשע בו עלול להימצא בסכנה שיוטל עליו עונש מאסר ממושך.

סחיטה באיומים היא עבירה פלילית חמורה שמוגדרת בסעיף 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 כאשר העונש המקסימלי שקבוע לצדה עומד על 7 שנות מאסר. כאשר האיום או הטלת האימה התממשה, כלומר הסחיטה הצליחה ומושא העבירה פעל בהתאם לרצונו של הסוחט, העונש המירבי שצפוי למבצע העבירה עומד על 9 שנות מאסר.

עבירת הסחיטה לאיומים מתממשת כאשר אדם מאיים על אדם אחר בפגיעה שלא כדין בגופו או בגופו של אדם אחר, בחירותו, בפרנסתו, בשמו הטוב או בצנעת הפרט שלו או מטיל אימה בכל דרך אחרת כדי להניע את מושא האיום לעשות מעשה או להימנע מלעשות מעשה. חשוב לציין שהאיומים שביסוד עבירת הסחיטה באיומים יכולים להתבצע בעל פה, בהתנהגות או בכתב. כלומר, לפי לשון החוק אין צורך כי האיום יהיה מפורש וברור.

יצוין בקצרה כי עבירת האיומים כוללת בתוכה מגוון רחב של ביטויים מאיימים מאיום לפגיעה בכבודו של אדם ועד לפגיעה בחייו או בגופו. עבירת האיומים יכולה להתגבש גם כאשר אין מדובר באיום מילולי, אלא באיום שמתבטא בסימנים, תנועות ידיים וכדומה.

 הביטויים המאיימים נבדקים על ידי בית המשפט במבחן אובייקטיבי שמשמעותו האם הדברים שהושמעו היו מטילים אימה על אדם ממוצע אילו היה עומד במקומו של המאוים. קראו עוד אודות עבירת האיומים במאמר הבא.

בהקשר הספציפי להטרדות מיניות מדובר על סחיטה באיומים כאשר האדם שהסחיטה מופנית כלפיו נדרש לעשות מעשה בעל אופי מיני. לדוגמא, כאשר הסוחט מאיים על הנסחט כי במידה ולא ייענה לדרישותיו המיניות הוא יפרסם אודותיו פרטים מביכים או יוביל לפיטוריו (מדובר בדוגמא אקדמית בלבד).

חשוב לציין כי במקרה מהסוג האמור, לא מן הנמנע ואפילו סביר, כי העבירה העיקרית שתיוחס לסוחט תהיה עבירה של סחיטה באיומים וההטרדה המינית תהווה נושא משני.

במקרה מסוג זה, ככל הנראה שעיקר ההליך המשפטי יתמקד בסוגיית הסחיטה ועבירת ההטרדה מינית לא תהיה מוקד העניין.

יתרה מכך, במקרה תיאורטי מסוג זה, תוצאה טובה עבור הנאשם תתבטא בתיקונו של כתב האישום כך שתוסר ממנו העבירה החמורה של סחיטה באיומים כך שהוא יודה בעבירה של הטרדה מינית שנחשבת לעבירה קלה באופן יחסית. קראו עוד אודות הסדרי טיעון ותיקון כתב אישום במאמר הבא.

הטרדה מינית על ידי מעשה מגונה

אחת מהחלופות שהחוק מגדיר להטרדה מינית מתגבשת כאשר המטריד ביצע מעשים מגונים בהתאם לסעיפים 348 או 349 לחוק העונשין. ראוי להבהיר כי התנאי הראשון להתקיימות עבירת מעשה מגונה הינו כי המעשים האמורים (ככל שקרו) התבצעו ללא הסכמתו של מושא העבירה. כלומר, במקרים שבהם מדובר במעשה שבוצע בהסכמה אין מדובר בעבירה פלילית.

באשר לעבירה עצמה, על פי חוק העונשין מעשה מגונה הוא מעשה שנעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים. כפי שניתן להבין, החוק אינו קובע במפורש מהם מעשים שייחשבו למעשים מגונים ועל כן כל מעשה בפני עצמו נתון לפרשנותו של בית המשפט שבוחן את המעשים בהקשר לסיטואציה הספציפית שבה הם נעשו.

מטבע הדברים, תפיחה על השכם בין חברים לעבודה אינה זהה לנשיקה על הפה גם מבחינת חומרת המעשה וגם מבחינת היכולת להגדיר את מעשה כהטרדה מינית או מעשה מגונה.

ראוי לציין כי על אף שהחוק אינו מגדיר את המעשים המגונים באופן מדויק, הפסיקה הישראלית מכירה במעשים כגון ליטופים, נגיעות באיברים אינטימיים, נשיקות ובנסיבות מסוימות אפילו חיבוקים כמעשים שעלולים להיחשב למעשים מגונים ולעבירה פלילית. קראו עוד אודות העבירה הפלילית מעשה מגונה במאמר הבא.

עוד יצוין כי בדומה לעבירת האיומים שהוזכרה קודם לכן, מהותם של המעשים המגונים נבחן על ידי בית המשפט באמצעות מבחן אובייקטיבי מבעד עיניו של הישראלי הממוצע.

על פי מבחן זה, בית המשפט אמור לבחון האם האדם הסביר שיהיה עד למעשים יחשוב שמדובר במעשה מגונה. כלומר, האם מדובר במעשים שבקרב הציבור נחשבים ללא צנועים, לא הגונים ולא מוסריים.

כאמור, ככל שמוגשת תלונה בגין אחד המעשים שפורטו לעיל, כתב האישום שיוגש נגד מבצע המעשים יכולים לכלול עבירה של מעשה מגונה לצד עבירה של הטרדה מינית. כלומר, על אף שמדובר באותו מעשה כתב האישום יכול לכלול שני סעיפי עבירה שמתייחסים לעבירות פליליות שונות.

מעשה מגונה בפומבי

כפי שנכתב בחלק הקודם, החוק למניעת הטרדה מינית מתייחס לחלופות של הטרדה כאשר מדובר בעבירה של מעשה מגונה בהתאם לסעיף 348 לחוק העונשין וגם לעבירה של מעשה מגונה בפומבי בהתאם לסעיף 349 לחוק העונשין.

יובהר כי המונח "מעשה מגונה בפומבי" מתייחס בדרך כלל לאוננות ברחוב או במקום ציבורי או לחלופין לחשיפה של אחד מאיברי המין בפני אדם אחר במקום ציבורי.

דהיינו, הכוונה היא למעשים שמבצע העבירה מבצע בעצמו לצורך גירוי מיני, וזאת מבלי לייצר מגע עם קורבן העבירה. כאשר מבצע העבירה מייצר מגע עם קורבן העבירה קיימות עבירות מין אחרות שמתאימות יותר למעשה ואותן המשטרה או התביעה צפויות לייחס לו (למשל מעשה מגונה או מעשה סדום). ככל שמדובר במעשה שמבצע העבירה מבצע על עצמו, מדובר במעשה מגונה בפומבי שעלול להיחשב גם לעבירה של הטרדה מינית של האדם שהמעשה בוצע בפניו.

הצעות בעלות אופי מיני

אחת מהחלופות שחוק למניעת הטרדה מינית מגדיר הינה הצעות חוזרות בעלות אופי מיני. בניגוד לחלופות האחרות שהוזכרו לעיל, שמקבילות לעבירות פליליות אחרות, חלופה זו הינה ייחודית לעבירת ההטרדה המינית.

חשוב לציין, כי חלופה זו מתקיימת אך ורק כאשר ההצעות בעלות האופי המיני מופנות לאדם אשר הראה או הבהיר למטריד כי אינו מעוניין להיענות לאותן הצעות. כלומר, במקרים מסוג זה עלולה להתעורר גם שאלה פרשנית בדבר האופן שבו המוטרדת הראתה למציע שהיא אינה מעוניינת להיענות להצעותיו.

מטבע הדברים, בהקשר לחלופה זו קיימים מקרים שבהם ביצוע העבירה יהיה ברור, ולעומתם יהיו מקרים שבהם צפויה להתעורר מחלוקת אמיתית האם אכן הועלו הצעות בעלות אופי מיני ואם אכן המוטרדת הבהירה למציע כי אינה מעוניינת בהצעותיו.

כך לדוגמא, ניתן לתהות ולשאול האם הצעות חוזרות ונשנות ליציאה לפגישה רומנטית (דייט) מהוות הצעות בעלות אופי מיני והטרדה מינית? התשובה לשאלה זו היא כי כל מקרה נבחן לגופו על ידי בית המשפט כך שאין תשובה אחת נכונה לכל סיטואציה אפשרית.

מנגד, נדמה שדי ברור כי הצעות חוזרות ונשנות שאדם מציע לחברתו לעבודה באופן מפורש וברור כי תקיים עמו יחסי מיניים, אכן ייחשבו לעבירה פלילית מסוג הטרדה מינית.    

התייחסויות המתמקדות במיניותו של אדם

אחת החלופות להטרדה מינית מתייחסות להערות (לשון החוק היא התייחסות) המתמקדות במיניותו של אדם כאשר האדם שאליו מופנות הערות הבהיר למטריד שאינו מעוניין בהערות אלו בין אם הן גורמות לו לאי נוחות ובין אם מסיבה אחרת. ההתייחסות האמורות יכולות להתבטא בבדיחות גסות בעלות אופי מיני, שאלות בדבר הרגלים מיניים, הצגת תמונות או סרטונים פורנוגרפיים במקום העבודה, התייחסות לנטייתו המינית של אדם, מאפייניו הגופניים וכך הלאה.

חשוב להבהיר כי ההערות בעלות האופי המיני יכולות להתבצע בעל פה, בכתב, בתמונות, סימנים מגונים או קולות. כלומר, אין הכרח כי אותן הערות יהיו הערות ברורות ומפורשות שנאמרו בעל פה במהלך שיח בין המטריד למוטרדת.

בדומה לכל חלופה אחרת שקבועה בחוק למניעת הטרדה מינית, ההערות המיניות ייבחנו על ידי בית המשפט בהתאם לנסיבות שבהן נאמרו, היחסים בין הצדדים, מספר הפעמים שנאמרו וטיב הדברים שנאמרו.

התייחסות מבזה או משפילה בהקשר מיני

חלופה זו דומה מאוד לחלופה הקודמת ועניינה הערות מבזות או משפילות המופנית לאדם ביחס למינו, מיניותו או נטייתו המינית.

פרסום צילומים מיניים משפילים

החלופה האחרונה שהחוק למניעת הטרדה מינית מתייחס אליה נוגעת לפרסומים של צילומים, סרטים, הוא הקלטות של אדם המתמקדות במיניותו ועלולות להשפיל או לבזות אותו.

חשוב לציין שחלופה זו מתקיימת רק כאשר הפרסומים פורסמו ללא הסכמת האדם שמתועד בהם. כלומר, כאשר ניתנת הסכמה לפרסום אין מדובר בעבירה מינית ולא ניתן להעמיד לדין את המפרסם.

הגנות על פרסומים

החוק למניעת הטרדה מינית קובע מספר סייגים שבהתקיימותם תעמוד למפרסם התמונות או הסרטונים הגנה הן לעניין העמדה לדין בעבירה של הטרדה מינית והן לעניין תביעה אזרחית שתוגש נגדו.

הסייג הראשון מדבר על פרסום שנעשה בתום לב, בשים לב לנסיבות הפרסום, תוכנו, צורתו, היקפו ומטרתו. כפי שניתן להבין, מושג תום הלב הינו מושג עמום שמותיר מקום רחב לפרשנות כך שגם בנושא זה אין תשובה ברורה למתי פרסום של תמונה שיש בה התמקדות מינית ייחשב לפרסום שנעשה בתום לב.

המשמעות היא שכל מקרה ייבחן בהתאם לנסיבותיו הפרטניות, אולם ברור כי פרסומים בוטים ומבזים שהופצו בתפוצה רחבה לא יזכו לחסות תחת הגנת תום הלב וככל הנראה ייחשבו לפרסומים שמהווים הטרדה מינית.

הסייג השני שבהתקיימותו תעמוד למפרסם הגנה הטובה מתייחס לפרסום שנעשה למטרה כשרה. כדוגמא טובה לכך ניתן לחשוב על פרסום עיתונאי של תמונה שתועדה במקום ציבורי.

הסייג השלישי שקבוע בחוק הינו כי מתקיים בפרסום עניין ציבורי המצדיק אותו ובלבד שאין מדובר בפרסום כוזב. חלק נוסף של סייג מתייחס למצב שהפרסום מהווה הבעת דעה על בעל תפקיד ציבורי בקשר לתפקידו והפרסום לא חרג מתחום הסביר לשם השגת מטרתו.

יש לציין שההגנות האמורות דומות מאוד להגנות שקבועות חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965.

הטרדות מיניות נגד קטינים

החוק למניעת הטרדה מינית קובע כי כאשר הצעות חוזרות בעלות אופי מיני או התייחסות בעלות אופי מיני מופנות לקטינים מתחת לגיל 15 מדובר בהטרדה מינית. כלומר, כאשר מדובר בקטינים מעשים אלו ייחשבו להטרדה מינית גם במקרים שבהם המוטרד לא הראה למטריד כי הוא אינו מעוניין בהצעותיו או הערותיו.

על פי החוק למניעת הטרדה מינית החריג האמור מתקיים גם בנוגע לקטינים מעל 15 או חסרי יחסי כאשר מתקיימים בין המטריד למוטרד יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול. כלומר, כאשר מתקיים אחד מהתנאים האמורים המעשים ייחסו להטרדה מינית גם כאשר המוטרד לא הבהיר למטריד שהוא אינו מעוניין בהצעותיו או הערותיו.

הטרדה מינית בטיפול רפואי

לעניין הטרדות במסגרת טיפול רפואי, החוק למניעת הטרדה מינית קובע כי ההצעות או ההערות ייחשבו להטרדה מינית גם כאשר המוטרד לא הבהיר למטריד כי אינו מעוניין בהצעות או בהערות.

הכלל החשוב לעניין חלופה זו הינו כי ההטרדה המינית התבצעה כתוך כדי ניצול תלות של המטופל במטפל. כלומר, מדובר בעבירה שרלוונטית כאשר מטפל (למשל רופא) מטריד מטופל ולא להפך.

הטרדה מינית במסגרת העבודה

סיטואציה נוספת שהחוק מתייחס אליה ואשר אינה מחייבת שהמוטרד יראה למטריד שאינו מעוניין בהצעותיו, מתקיימת כאשר ההטרדה שמתבצעת במסגרת יחסי עבודה או אדם במסגרת שירות.

הכלל החשוב בחלופה זו הינו כי ההטרדה התבצעה תוך ניצול מרותו של המטריד. כלומר, העבירה מתממשת כאשר המטריד הוא מעסיק או ממונה שמטריד עובד או כפוף אליו, וזאת גם כאשר הכפוף לא הבהיר למטריד שאינו מעוניין בהצעותיו המיניות.

חשוב לציין שבמקרים של הטרדה מינית במסגרת העבודה (או במסגרת אחרת) המוטרדת יכולה לבחור להגיש נגד המטריד בקשה למניעת הטרדה מאיימת  לבית המשפט. ככל שבית המשפט יתרשם שאכן מדובר בהטרדה אזי שיוצא נגד המטריד צו הרחקה שאוסר עליו להטריד את המוטרדת בשום צורה או דרך.

הטרדה מינית של תלמיד שאינו קטין

חלופה נוספת שקבועה בחוק הינה הטרדה מינית של תלמיד בכיתה י"ב, י"ג או י"ד, שאינו קטין תוך ניצול יחסי מרות בלימודים. כאמור, במקרה מסוג זה ההערות או ההצעות ייחשבו לעבירה פלילית גם כאשר התלמיד לא סירב להצעות באופן מפורש.

הטרדה מינית של סטודנט

הכלל האמור חל גם בנוגע להטרדות מיניות שהופנו כלפי תלמיד או סטודנט שלומד במוסד להשכלה גבוהה, או השכלה דתית, או מקצועית לבוגרים, כאשר היה בהטרדה המינית מימד של ניצול יחסי מרות.

הטרדות מיניות של כהן דת

חלופה מעניינת נוספת שהחוק מתייחס אליה מתקיימת כאשר הביטויים המטרידים נאמרו על ידי כהן דת או אדם שידוע או מציג את עצמו כבעל סגולות רוחניות מיוחדות. התנאי החשוב לעבירה זו הינו שההטרדה התבצעה במסגרת הדרכה או ייעוץ תוך ניצול יחסי מרות או תלות. כאמור, במצב מסוג זה האמירות ייחשבו להטרדות גם אם המוטרד לא הבהיר באופן מפורש כי הוא אינו מעוניין בהן.

הטרדות מיניות של עובד ציבור

חלופה זו מתייחסת להטרדות מיניות שנעשתה על ידי עובד ציבור בעת מילוי תפקידו ותוך שימוש לרעה בסמכותו. על מנת שהמעשים ייחשבו להטרדות מיניות חייב להוכיח כי עובד הציבור ניצל את מרותו את התלות שמתקיימת בו מצד המוטרד. קראו גם אודות עבירות משמעת של עובדי מדינה במאמר הבא.  

הטרדות מיניות של אדם עם מוגבלות

החלופה האחרונה שהחוק מתייחס אליה נוגעת להטרדה מינית של אדם עם מוגבלות שעובד במפעל מוגן כאשר ההטרדה נעשתה תוך כדי ניצול יחסי מרות או תלות.

מהי התנכלות?

על פי החוק למניעת הטרדה התנכלות הינה פגיעה מכל סוג שמקורה בהטרדה או בתלונה או בתביעה שהוגשו בגין הטרדה .

תביעה אזרחית בגין הטרדות מיניות

כפי שצוין בתחילת המאמר, הטרדות מיניות בעבודה אינה רק עבירה פלילית אלא גם עוולה אזרחית שיכולה להוביל לתביעה אזרחית שמוגשת נגד המטריד. במקרים שבהם בית המשפט התרשם כי אכן התקיימה הטרדה הוא רשאי לפסוק לתובעת (המתלוננת) פיצוי בסך 120,000 ₪ עבור כל הטרדה, וזאת ללא הוכחת נזק ממשי.

מה הפיצוי שניתן בגין הטרדה ?

ראשית, חשוב להבהיר כי העובדה שבית המשפט מוסמך לפסוק פיצוי בגין 120,000 ₪ בגין הטרדות מיניות אינה אומרת שכך ייעשה בכל תיק ותיק שעניינו הטרדות מיניות. בדומה לכל תביעה אזרחית אחרת, גובה הפיצוי שייפסק תלוי ממספר גורמים רלוונטיים שהתקיימו באותו מקרה כך שאין "מחירון" ברור בנושא הפיצויים בתביעות של הטרדה.

מטבע הדברים, ככל שמדובר בהטרדות חמורות יותר, רבות יותר, תכופות יותר ושהתקיימו בהן מרכיבים של ניצול יחסי מרות או תלות, כך ייטה בית המשפט לפסוק בגינן פיצוי גדול יותר.

יחד עם זאת, ראוי להזכיר כי לפני שבית המשפט יעסוק בשאלת הפיצוי הכספי התובעת או התובע שהוטרדו חייבים להוכיח כי אכן הוטרדו. מטבע הדברים, תביעתם תיבחן בהתאם לכללי הראיות המקובלים בדומה לכל תיק אחר.

חובות שמוטלות על מעסיקים למניעת הטרדות מיניות בעבודה

החוק למניעת הטרדות מיניות מחיל על מעסיקים לנקוט אמצעים סבירים שמטרתם למנוע הטרדה או התנכלות במסגרת יחסי העבודה. חובה זו מוטלת על ידי המעסיק לגבי עובדיו וכן ממונים שמונו מטעמו אף אם הם אינם עובדים שלו.

במסגרת החובות שמוטלים עליו על פי חוק, המעסיק מחויב לקבוע דרך יעילה להגשת תלונה בשל הטרדות מיניות ולקבוע דרך יעילה לבירור התלונה.

בנוסף, המעסיק מחויב על פי חוק לטפל ביעילות במקרה של הטרדות מיניות או התנכלות שנודע לו עליהן וכן לעשות ככל שביכולתו על מנת למנוע את הישנות מקרים ועל מנת לתקן את הפגיעה שנגרמה למתלונן.

כמו כן, החוק קובע כי מעסיק שמעסיק יותר מ-25 עובדים מחויב לקבוע תקנון שבו יפורטו עיקרי הוראות החוק למניעת הטרדות מיניות ובנוסף יפורטו דרכי הגשת התלונות והטיפול בהן כפי שקבע המעסיק.

החוק קובע כי מעסיק שלא קיים את הוראות החוק האמורות יימצא אחראי לעוולה אזרחית בשל פגיעה או הטרדה שביצע עובד שלו או ממונה מטעמו במקום העבודה.

במילים אחרות, מעסיק שלא יקיים את הוראות החוק, עלול לשלם מכיסו פיצוי למוטרדת או למוטרד אף במקרים ההטרדה לא התבצעה על ידו, אלא על ידי אחד מעובדיו. כפי שניתן להבין, הוראות החוק האמורות מהוות תמריץ משמעותי למעסיקים למלא את הוראות החוק ולפעול למניעת הטרדה וטיפול נאות בתלונות שמוגשות במסגרת העבודה.

מה העונש על הטרדה מינית?

מה העונש על הטרדה מינית הינה שאלה מורכבת שתלויה בנסיבות המקרה. חשוב להבהיר כי העונש על הטרדה מינית משתנה בהתאם לסוג החלופה שעליה מדובר ולשאלה האם לצד עבירה זו הנאשם הורשע בעבירות נלוות נוספות.

כפי שיפורט להלן, החוק למניעת הטרדה מינית קובע עונשים מקסימליים שונים לכל סוג של הטרדה מינית בהתאם לסוג המעשה שבוצע ונסיבותיו.

כאשר מדובר בהטרדות מינית שעניינן הצעות בעלות אופי מיני (סעיף 3(א)(3) לחוק), התייחסות חוזרות המתמקדות במיניות (סעיף 3(א)(4) לחוק), התייחסות מבזה על רקע מיני (סעיף 3(א)(5) לחוק) או הצעות לסוג אנשים ספציפי כגון קטינים וכך הלאה ללא שהמוטרד הראה כי אינו מעוניין בהצעות (סעיף 3(א)(6) לחוק), אזי שהעונש המקסימלי שניתן להטיל על הנאשם עומד על שנתיים מאסר בפועל.

העונש המקסימלי שניתן להטיל על אדם שהורשע בעבירה של הטרדה שעניינה פרסום תמונות או סרטים עומד על 5 שנות מאסר. חשוב לציין כי לעניין העונש בעבירה זו החוק למניעת הטרדה מפנה לעונש שקבוע בסעיף 5 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. 

העונש המירבי שקבוע לצד עבירה של התנכלות על רקע מיני עומד על 3 שנות מאסר (מדובר בעבירת עוון)

בדומה לכל עבירה פלילית אחרת, העונש המקסימלי שקבוע לצד העבירה אינו מחייב את בית המשפט להטיל את העונש האמור על כל נאשם שהורשע בפניו בביצוע עבירה זו. העונש הסופי שיוטל על הנאשם מורכב משילוב בין נסיבות ביצוע העבירה לצד נסיבותיו האישות של העושה כגון גילו, הרשעותיו הקודמות, מצב המשפחתי, מצבו הרפואי, חרטה שהביע אודות העבירה ונכונותו לפצות את מבצע העבירה.

כאשר מדובר בעבירות של הטרדה מינית, נסיבות רלוונטיות לקביעת עונשו של הנאשם יהיו חומרת ההטרדות, מהותן (פיזי או מילולי בלבד) תכיפותן, המקום שבו התבצעו, קיומן של יחסי מרות בין או תלות בין המטריד למוטרד, מאפיינים מיוחדים של המוטרד (קטין סטודנט וכדומה) והנזק שנגרם למוטרד כתוצאה מההטרדות.

חשוב לציין כי במקרים שבהם נלוותה להטרדהעבירות חמורות יותר כגון סחיטה, מעשה מגונה או עבירות מין אחרות אז הדגש המרכזי לעניין העונש יתמקד בעבירות החמורות יותר. כלומר, במקרים מסוג זה ההטרדה המינית תחשב לעבירה משנית ומשמעותית פחות לעניין העונש.

החשיבות לייצוג על ידי עורך דין פלילי בעבירות של הטרדה מינית

בדומה לעבירות המין האחרות, גם בעבירת הטרדה קיימת חשיבות לייצוג על ידי עורך דין פלילי מקצועי ורצוי עוד משלב החקירה והמועד הראשוני שבו הועלו האשמות.

מעבר לעניין העונש שיוטל על הנאשם, שכאמור עלול לכלול גם מאסר בפועל, חשוב לזכור כי לרישום פלילי או הרשעה פלילית בדבר עבירת מין נלווה קלון חברתי משמעותי.

הרשעה פלילית או רישום פלילי (אודות תיק סגור) עלול לרדוף את הנאשם או החשוד במשך שנים ארוכות ולהשפיע על שארית חייו. קראו עוד אודות מחיקת רישום פלילי במאמר הבא.

נוכח המשמעויות הקשות שנלוות להגשת כתב אישום או הרשעה בעבירות אלו רצוי להיעזר ולהיות מיוצג על ידי עורך דין פלילי שיוכל לסייע ללקוח שלו לסיים את הפרשה על הצד הטוב ביותר עבורו.  

יתרה מכך, בלא מעט מקרים שעניינם עבירות אלו, הבסיס הראייתי שעליו מתבססת התלונה נשען על "גרסה מול גרסה" כך שהמתלוננת טוענת דבר אחד והחשוד מכחיש אותו. בנסיבות מסוג זה קיימת גם חשיבות משמעותית לייעוץ לפני חקירה, שבמקרים מסוימים יכול לעשות את ההבדל בין הגשת כתב אישום לבין סגירת התיק ללא נקיטת הליכים פליליים של ממש.

החוק להטרדה מינית

החוק להטרדה מינית או בשמו הרשמי החוק למניעת הטרדה מינית הוא חוק רחב היקף שמגדיר את המעשים שייחשבו להטרדות מיניות ועלולים להוביל להגשת כתב אישום ולמשפט פלילי. בין היתר, החוק להטרדה מינית קובע כי מעשים מגונים למיניהם, כאשר הם מתבצעים ללא הסכמה, ייחשבו לעבירה פלילית מסוג הטרדה.

להשלמת התמונה יצוין כי חוק העונשין מגדיר מעשה מגונה כמעשה שנעשה לשם ביזוי, גירוי או סיפוק מיני. כאמור מבחינת החוק להטרדה מינית מעשים אלו ייחשבו לעבירות של הטרדה ומקביל לעבירות מסוג מעשה מגונה. דהיינו, מדובר על שתי עבירות חופפות שמקבלות התייחסות בשני חוקים שונים.

מה נחשב הטרדה מינית

השאלה מה נחשב להטרדה מינית הינה שאלה משפטית שתלויה בהקשר ובנסיבות המקרה. דהיינו, פרט למעשים המובהקים ביותר (כגון מעשים מגונים) החוק אינו נספק תשובה ברורה לשאלה מה נחשב להטרדה מינית ובמידה רבה הדבר נתון לפרשנות פרטנית של בית המשפט.

אי הוודאות האמורה בולטת במיוחד באשר לחלופה שקשורה ב-"הצעות מיניות חוזרות". על פי החוק, חלופה זו מתממשת כאשר אדם מציע למתלוננת הצעות מיניות. מטבע הדברים, לרוב יהיה מדובר בהצעות שיש בהן משום "חיזור" אחר המתלוננת ומכאן הקושי לקבוע מה נחשב להטרדה מינית ומה נחשב לחיזור לגיטימי שאין בו פסול.

עבירת הטרדה מינית

עבירת הטרדה מינית הינה עבירה שכוללת מספר רב של חלופות אפשריות שכל אחת מהן מגלמת את העבירה על בסיס מאפיינים ומעשים שונים. כאמור, החלופה הראשונה של עבירת הטרדה מינית הינה סחיטה באיומים על רקע מיני.

כלומר, מדובר בסיטואציה שבה הסוחט משמיע כלפי הנסחט (או הנסחטת) איומים שהמניע מאחוריהם הינו טובת הנאה מינית שהסוחט דורש מהנסחט לבצע. 

החלופה השנייה של עבירת הטרדה מינית מתייחסת למעשים מגונים. כפי שפירטתי קודם לכן, מדובר במעשים שנעשים מתוך מניע מיני כלשהו (גירוי, ביזוי או סיפוק). לרוב, מדובר על מעשים מיניים ברף הנמוך כגון ליטופים, נשיקות או נגיעות.

החלופה השלישית של עבירת הטרדה מינית מתייחסת להצעות מיניות חוזרות ונשנות. כאמור, חלופה זו של העבירה מתגבשת אך ורק כאשר המוטרדת הבהירה למטריד שהיא אינה מעוניינת בהצעותיו.

החלופות הרביעית והחמישית של עבירת הטרדה מינית נוגעות להתייחסות חוזרות שמתמקדות במיניותו של אדם או התייחסות מבזה או משפילה שמתייחסת למיניותו או נטייתו המינית של אדם.

אלימות מינית

אלימות מינית יכולה להתבצע במספר רחב של גוונים וצורות. מטבע הדברים, הצורות הקשות ביותר של אלימות מינית מתרחשות בסיטואציות של עבירות מין קשות שכרוכות בהפעלת כוח פיזי של ממש כגון עבירת האינוס ומעשה סדום.

יחד עם זאת, חשוב להבהיר כי התופעה האמורה אינה חייבת להתבטא רק באמצעים פיזיים. ישנן התבטאויות מיניות והטרדות מילוליות שבהחלט יגלמו וייחשבו לאלימות מינית על אף שאין בהן הפעלת כוח פיזי.

בשנים האחרונות, המודעות הציבורית והגינוי החברתי לתופעות של אלימות מינית התגברו באופן משמעותי בשנים האחרונות. בהתאמה לכך, גם העונשים שבתי המשפט מטילים על הנאשמים בעבירות שכרוכות בתופעות האמורות הוחמרו באופן משמעותי.

כיום, בתי המשפט שוקלים בכבוד ראש את העונש שיש להטיל על נאשמים שהורשעו בעבירות אלו ולעיתים קרובות הענישה בתיקים אלו כוללת גם רכיב של מאסר בפועל.

עורך דין הטרדה מינית

עורך דין הטרדה מינית הינו כינוי שגור לעורך דין שבקיא בתחום זה ובחוק למניעת הטרדה מינית. חשוב לציין כי הפנייה לעורך דין לגבי הטרדה מינית תלוי בסטאטוס של הלקוח שזקוק לייצוג המשפטי. ישנם עורכי דין שעוסקים בהיבטים אזרחיים של תחום זה ומייצגים מתלוננות במסגרת תביעות אזרחיות שקשורות בהטרדה.

לעומתם, ישנם עורכי דין שמתמחים בהיבטים הפליליים שקשורים בעבירה של הטרדה מינית מהצד של ייצוג חשודים ונאשמים בעבירות אלו. בנוסף, ישנם עורכי דין שעוסקים בהטרדה מינית מההיבט של ייצוג נפגעי עבירה וליווי של מתלוננות שנפלו קורבן להתעמרות ולאלימות מינית. משרדנו מספק שירותים ללקוחות בכל ההיבטים הרלוונטיים שקשורים בתחום זה.

הטרדה בעבודה

למרבה הצער, הטרדה בעבודה הינה תופעה שכיחה למדי ובאופן כללי מקומות עבודה רבים משמשים ככר פורה להטרדות והתבטאויות בלתי הולמות על רקע מיני. כידוע, התופעה של הטרדה בעבודה על רקע מיני הינה נפוצה במיוחד כאשר מדובר על מעסיקים או מנהלים שמתבטאים באופן בלתי הולם כלפי עובדות זוטרות שכפופות אליהם.

פעמים רבות, העובד הבכיר שמטריד במקום העובדה מסתמך על מעמדו במקום העבודה ומניח שהעובדה תימנע מלדווח על הדברים ולהתלונן מחשש שתפוטר ותאבד את משרתה. ראוי לשתף כי מניסיונו של כותב המאמר במקרים רבים ההנחה האמורה הינה נכונה ועובדות רבות שנחשפו להטרדה בעבודה בחרו שלא לדווח על המקרה מחשש להתנכלות נוספת של המטריד או חלילה כי יפוטרו.

חשוב לציין בהקשר זה החוק למניעת הטרדה מינית כולל הוראות שונות שמעסיקים נדרשים לעמוד בהם בנוגע לטיפול בהטרדה בעבודה. מקום עבודה שחורג מהכללים שקבועים בחוק ונמנע מלטפל במקרים אלו הינו חשוף לסנקציות שיוטלו עליו על ידי המדינה וכן יהיה חשוף לאפשרות כי תוגש נגדו תביעה אזרחית על ידי הנפגעת.

התנהגות מגונה במקום ציבורי

על פי החוק התנהגות מגונה במקום ציבורי נכנסת בגדר ההגדרה של הטרדה מינית. לרוב, ההתייחסות הינה למעשים של התערטלות במקום ציבורי ומעשים מיניים שהמטריד מבצע על גופו שלו בפני אחרים.

מבחינה פלילית, התנהגות מגונה במקום ציבורי הינה עבירה פלילית מסוג מעשה מגונה בפומבי כאשר במקביל גם החוק למניעת הטרדה מינית מתייחס למעשה זה כחלופה אפשרית להטרדה. עבירה זו מוגדרת בסעיף 349 לחוק העונשין שלפיו העונש המקסימלי שניתן להטיל על נאשם שהורשע בעבירה שעניינה התנהגות מגונה במקום ציבורי הינה שנת מאסר בודדת.

יחד עם זאת, החוק קובע במקביל כי כאשר התנהגות מגונה במקום ציבורי בפני או כלפי קטין שגילו נמוך מ-16 אזי שהעונש המקסימלי בגין העבירה עומד על שלוש שנות מאסר במקום העונש של שנה שקבוע לצד בצורתה הרגילה. 

הטרדה מינית על ידי רופא

מדי שנה נשים רבות מדווחות על כך שחוו הטרדה מינית על ידי רופא. למרבה הצער, מדובר בתופעה רחבה יותר מכפי שניתן לחשוב. יתרה מכך, במקרים רבים ההטרדה האמורה בוצעה לכאורה על ידי רופא נשים שעמו המטופלות אמורות להרגיש בביטחון ובנוחות.

חשוב להבהיר כי תלונות רבות שמוגשות בסיטואציה האמורה של הטרדה מינית על ידי רופא מסתיימות בלא כלום וסגירת תיק חקירה ללא העמדה לדין. הסיבה העיקרית לאחוזים הנמוכים של העמדה לדין בסיטואציות דומות נובעות מהעובדה שרוב המקרים התלונה מסתמכת על דבריה של המתלוננת מבלי שהיא מחזיקה בראיה אחרת שתומכת בדבריה.

במקרים שבהם המתלוננת מדווחת על הטרדה מינית על ידי רופא מבלי שהמתלוננת הציגה הקלטה או ראיה אחרת שמחזקת את דבריה אזי שסביר להניח שהתיק ייסגר על ידי התביעה ללא העמדה לדין.

הטרדה מינית באינטרנט

הטרדה מינית באינטרנט הינה תופעה שהתרחבה מאוד בשנים האחרונות. פעמים רבות היא מתבטאת באמצעות שליחת תוכן מיני כגון סרטונים או תמונות באמצעות אחת מהרשתות החברתיות.

חשוב לציין כי במקביל לעובדה שמדובר בהטרדה מינית באינטרנט, שליחת תכנים מיניים עלולה להוות גם במקביל עבירה של מעשה מגונה וזאת כאשר שליחת התכנים נעשית מתוך מניע מיני כלשהו (גירוי, ביזוי השפלה וכדומה).

יתרה מכך, הטרדה מינית באינטרנט יכולה להתבטא גם באמצעות החלופה של "הצעות מיניות חוזרות ונשנות". כלומר, מדובר על סיטואציה של חיזור או הצעות מיניות באמצעות המרשתת כאשר הצד שאליו הופנו ההצעות הבהיר באופן ברור כי הוא אינו מעוניין בהצעות.

עורך דין הטרדה מינית בעבודה

נשים רבות שנחשפו להטרדה מחפשות עורך דין בעניין הטרדה מינית בעבודה. כפי שצוין קודם לכן, למרבה הצער מדובר בתופעה רחבה למדי בעיקר בין מעסיקים או מנהלים בכירים לעובדות זוטרות.

מומלץ בחום לנשים שנפלו קורבן להטרדות במקום העבודה לדאוג לייצוג של עורך דין שמתמחה בהטרדה מינית בעבודה לרבות בסוגיות הפליליות שקשורות בעבירה זו. כאמור, הטרדה מינית הינה בראש ובראשונה עבירה פלילית ברת עונשין כך שישנה חשיבות לייצוג של עורך דין שבקיא ומבין בהיבטים הפליליים של העבירה.

יתרה מכך, גם למעסיקים או מנהלים שנפלו קורבן לתלונת שווא מומלץ בחום לדאוג לייצוג של עורך דין שמתמחה בהטרדה מינית בעבודה.

שתפו את המאמר
Picture of אודות כותב המאמר אביב מזרחי
אודות כותב המאמר אביב מזרחי

כותב המאמר הינו עורך דין אביב מזרחי בעל משרד עצמאי שעוסק בתחום הפלילי על כל רבדיו. המשרד מייצג חשודים ונאשמים בכל שלבי ההליך הפלילי החל משלב החקירה ועד להליכים המתקיימים בבית המשפט. בין היתר המשרד מתמחה בייצוג בעבירות סמים, נשק, אלימות, מרמה, אלימות במשפחה, עבירות צבאיות, הליכים משמעתיים, עבירות מין, הליכי מעצר, הליך של הסדר מותנה, ייעוץ לפני חקירה, צווי הרחקה, ערעורים, ועדות שחרורים, שינוי עילת סגירה ומחיקת רישום פלילי.

אין במידע המופיע באתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.

עוד מאמרים שיוכלו לעניין אותך...

ספק סביר
כל הפוסטים
ספק סביר

ספק סביר הינו מונח מקצועי מתחום המשפט פלילי. המושג ספק סביר מתייחס לרמת ההוכחה הנדרשת שעל התביעה להציג לבית המשפט על מנת להרשיע את הנאשם

זכות השתיקה
כל הפוסטים
זכות השתיקה

זכות השתיקה מאפשרת לנחקר שנחשד בעבירה פלילית להימנע מלהשיב לשאלות שמופנות אליו בחקירה מפאת החשש שיפליל את עצמו. זכות השתיקה הינה זכות חשובה מאוד במשפט

זיכוי מחמת הספק
כל הפוסטים
זיכוי מחמת הספק

זיכוי מחמת הספק הינו מצב משפטי שבו בית המשפט מזכה את הנאשם מהעבירות שיוחסו לו בכתב האישום למרות שהתביעה הציגה ראיות מסוימות לחובתו. כלומר, זיכוי

דילוג לתוכן