חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

עבירות סרסרות

עבירות סרסרות
תוכן עניינים

עבירות סרסרות הן עבירות פליליות מתחום המוסר שמוגדרות בסימן י לחוק העונשין, תשל"ז- 1977 שעניינו זנות ותועבה.

מדובר בעבירות שנחשבות לחמורות במיוחד נוכח הפגיעה בחירותן, כבודן, נפשן ושלמות גופן של נשים תוך ניצולן והשפלתן. בתי המשפט ציינו בהקשר לעבירות אלו כי הן ראויות לכל גנאי ומצדיקות ענישה הולמת ומרתיעה שתבטא את סלידתה של החברה ממי שבוחר להפיק רווחים מניצולן של נשים.

נוכח החומרה היתרה שהמחוקק מצא לנכון ליחס לעבירות אלו, ולאור הניצול שנלווה להן, המורשעים בהן נמצאים בסכנה ממשית שבסוף ההליך הפלילי יוטל עליהם מאסר של ממש לתקופה לא מבוטלת. קראו עוד בנושא עבירות מין במאמר שכתבתי אודות עבירה של מעשה מגונה.

סרסרות למעשי זנות

סעיף 199 לחוק העונשין, תשל"ז- 1977 מגדיר את עבירת הסרסרות באופן הבא: 

" (א) אלה דינם מאסר חמש שנים:

 (1) מי שמחייתו, כולה או מקצתה, דרך קבע או בתקופה כלשהי, על רווחי אדם העוסק בזנות;

 (2) מי שמקבל ביודעין מה שניתן בעד מעשה זנות של אדם או חלק ממה שניתן כאמור.

 (ב)  עבר אדם עבירה לפי סעיף זה בבן זוגו, בילדו או בילדו החורג, או שעבר את העבירה תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או השגחה, דינו – מאסר שבע שנים.

 (ג)   לענין סעיף זה אין נפקא מינה –

 (1)  אם הדבר שקיבל העבריין היה כסף, שווה כסף, שירות או טובת הנאה אחרת;

 (2)   אם קיבל את הדבר מאדם העוסק בזנות או מאדם אחר;

 (3)   אם קיבל אתנן בעד מעשה זנות או חליפיו של אתנן".

כפי שניתן לקרוא, חוק העונשין קובע שתי חלופות לעבירת הסרסרות. החלופה הראשונה של העבירה מתקיימת כאשר מחייתו של אדם תלויה בדרך קבע או בתקופה מסוימת על רווחיו של האדם העוסק בזנות.

יש לציין בהקשר זה כי סעיף 200 לחוק העונשין קובע חזקת סרסרות, כלומר הנחה משפטית, כי גבר הגר עם זונה או שרגיל להתלות אליה דרך קבע או משתמש בהשפעתו עליה כדי לסייע לה או להכריחה לזנות חזקה עליו שהוא חיי על רווחיה. המשמעות המשפטית לקיומה של החזקה היא שכאשר אחד מהתנאים שצוינו לעיל מתקיים אז החוק רואה את אותו אדם כמבצע עבירת סרסרות.

במילים אחרות, בחלופה זו של העבירה התביעה אינה נדרשת להוכיח כי הסרסור קיבל לידיו את התמורה שניתנה בעד מעשה הזנות אלא רק כי מדובר באדם שגר עם זונה או מסייע לה לעבוד בזנות.

יש לסייג ולומר כי מדובר בחזקה שניתנת לסתירה ובמידה והאדם שגר עם הזונה יוכיח כי מחייתו אינה תלויה בעוסקת בזנות אזי החזקה לא תתקיים ולא ניתן יהיה להרשיעו בהתאם לסעיף זה.

החלופה השנייה של עבירה זו מתקיימת כאשר אדם מקבל ביודעין מה שניתן בעד מעשה זנות או חלק ממה שניתן. חוק העונשין קובע בעניין זה כי אין משמעות לסוג התמורה שניתנה והיא יכולה להיות בכסף, שווה כסף, שירות או טובת הנאה אחרת.

 בנוסף, אין משמעות לזהות האדם שממנו התקבלה התמורה כך שלצורך התגבשות העבירה התמורה יכולה להתקבל גם מהעוסקת בזנות, מהלקוח או מאדם אחר. כך לדוגמא, כאשר הלקוח משלם ישירות לסרסור ולא לזונה העבירה מתגבשת וניתן להרשיע את מקבל התמורה בסרסרות למעשי זנות.

ראוי לציין כי בתיקים שעניינם עבירות אלו, כתב האישום שמוגש נגד הנאשם צפוי לפרט באופן מדויק את נסיבות העבירה ובכלל זה את מהות יחסי הסרסור עם האישה שהוביל למעשי זנות. קראו עוד בהקשרים אלו במאמר שכתבתי בנושא כתב אישום.

מה העונש בגין עבירות סרסרות?

סעיף 199 לחוק העונשין קובע כי העונש המקסימלי שיוטל על אדם שהורשע בעבירת הסרסרות הבסיסית הינו 5 שנות מאסר. בנוסף, סעיף 199(ב) קובע כי כאשר הסרסרות מתבצעת כלפי בן זוגו של הסרסור, ילדו, ילדו או החורג או תוך כדי ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או השגחה דינו של המבצע 7 שנות מאסר.

בדומה לעבירות פליליות אחרות, מדובר בעונשים מקסימליים בלבד שאינם מחייבים את בית המשפט להטיל אותם על הנאשם בכל תיק ותיק. העונש הסופי שיוטל על המורשע בעבירה זו תלוי ומורכב ממספר גורמים ספציפיים לעבירת הסרסרות הרלוונטית באותו מקרה.

כאשר מדובר בעבירת הסרסרות נתונים רלוונטיים לענישה הינם תקופת הסרסרות, קיומן של עבירות נלוות לסרסרות, היחסים בין העוסקת בזנות לנאשם (יחסי מרות, תלות או חינוך), חומרת הנזקים שנגרמו לעוסקת בזנות, ועמדתה כלפי מבצע העבירה.

לצד נתונים אלו בית המשפט יתחשב בנסיבותיו האישיות של הנאשם ובהם גילו, מצבו המשפחתי, מצבו הרפואי, עברו הפלילי, לקיחת האחריות, חרטה ואמפתיה שהביע כלפי קורבן העבירה. קראו עוד על שיקולים מנחים בגזרי דין במאמר שכתבתי בנושא ענישה בהליכים פליליים.

הבאת אדם לידי מעשה זנות

סעיף 201 לחוק העונשין קובע כי הבאת אדם לידי זנות הינה עבירה פלילית שעונשה המקסימלי עומד על 5 שנות מאסר. משמעותה של עבירה זו הינה כי מבצע העבירה שידל והדיח אדם אחר (לרוב אישה) לבצע מעשה זנות. קראו עוד בנושא השידול במאמר שכתבתי על הדחת קטין לשימוש בסמים.

הבאת אדם לידי עיסוק בזנות

 סעיף 202 לחוק העונשין קובע עבירה דומה שעניינה הבאת אדם לידי עיסוק בזנות. להבדיל מהבאת אדם למעשה זנות (ביחיד) עבירה זו עוסקת במעשה שידול והדחה לעיסוק בזנות כדרך קבע. עונשה המקסימלי של עבירה זו עומד על 7 שנות מאסר.

נסיבות מחמירות בהבאת אדם לידי זנות

סעיף 203 לחוק העונשין קובע מספר נסיבות מחמירות בהתקיימותן העונש בעבירות אלו יהיה חמור יותר מהעונש שקבוע לצד העבירות בצורתן הבסיסית.

כך לדוגמא כאשר הבאת אדם לידי עיסוק או מעשה זנות מתבצעת תוך כדי ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך, השגחה או ניצול מצוקה של העוסק בזנות, דינו של המבצע הינו 10 שנות מאסר. בנוסף, כאשר העבירות האלה התבצעו תוך שימוש בכוח, איום או הפעלת אמצעי לחץ, ניצול היותו חולה נפש או במרמה עונשו המקסימלי של המבצע יעמוד על 16 שנות מאסר. מטבע הדברים קיומן של נסיבות מחמירות או העדרן צפוי להתברר במסגרת החקירה המשטרתית. קראו עוד בנושא זה במאמר שכתבתי על חקירת משטרה.

מדוע חשוב להיעזר בעורך דין פלילי בעבירות סרסרות?

כפי שפורט במאמר זה עבירות אלו כוללות מנעד רחב של עונשים ובנסיבות מסוימות העונשים יכולים להגיע עד ל-16 שנות מאסר. לאור המנעד הרחב של העונשים שבית המשפט יכול להטיל על הנאשם בעבירות אלו, קיימת חשיבות לייצוג על ידי עורך דין פלילי שמתמחה בעבירות הסרסרות.

בהתקיים נסיבות מסוימות עורך דין פלילי מקצועי יידע להגיע לסגור את התיק בהסדר טיעון שיטיב עם הנאשם ויבטיח כי העונש שיוטל עליו יהיה מינימלי. במקרים שבהם עולה ספק מהותי בהקשר לאשמתו של הנאשם, עורך דינו יוכל לנהל את התיק עד תומו במטרה להוכיח את חפותו ולזכותו מכל אשמה. קראו עוד בנושא זיכוי במשפט בפלילי במאמר שכתבתי על תיק פלילי.

 גם לייעוץ על ידי עורך דין פלילי עוד בשלב החקירה קיימת חשיבות משמעותית שיכולה לעשות להוביל לסגירת התיק בהינתן קשיים ראייתיים כאלו ואחרים.

מחפש עורך דין פלילי בחיפה? מחפש עורך דין פלילי בצפון? מחפש עורך דין פלילי בחדרה? מוזמן להתקשר לעו"ד אביב מזרחי 0504-399-440.

הערה:

מאמר זה מאגד מידע כללי וראשוני ואינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. אין להסתמך על הכתוב מבלי להתייעץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

על כותב המאמר:

כותב המאמר הינו עורך דין אביב מזרחי בעל משרד עצמאי שעוסק בתחום הפלילי על כל רבדיו. המשרד מייצג חשודים ונאשמים בתיקים פליליים, הליכים משמעתיים ותיקי תעבורה. בין היתר המשרד מייצג נאשמים וחשודים בעבירות סמים, נהיגה בפסילה, נהיגה בשכרות, עבירות כלכליות, עבירות אלימות, עבירות מרמה, עבירות אלימות במשפחה, עבירות צבאיות, עבירות תעבורה, עבירות מין, הליכי מעצר, הליך הסדר מותנה, ייעוץ לפני חקירה, צווי הרחקה, צווי הגנה, ערעורים, ועדות שחרורים, בקשות לשינוי עילת סגירה ומחיקת רישום פלילי.

שתפו את המאמר
Picture of אודות כותב המאמר אביב מזרחי
אודות כותב המאמר אביב מזרחי

כותב המאמר הינו עורך דין אביב מזרחי בעל משרד עצמאי שעוסק בתחום הפלילי על כל רבדיו. המשרד מייצג חשודים ונאשמים בכל שלבי ההליך הפלילי החל משלב החקירה ועד להליכים המתקיימים בבית המשפט. בין היתר המשרד מתמחה בייצוג בעבירות סמים, נשק, אלימות, מרמה, אלימות במשפחה, עבירות צבאיות, הליכים משמעתיים, עבירות מין, הליכי מעצר, הליך של הסדר מותנה, ייעוץ לפני חקירה, צווי הרחקה, ערעורים, ועדות שחרורים, שינוי עילת סגירה ומחיקת רישום פלילי.

אין במידע המופיע באתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.

עוד מאמרים שיוכלו לעניין אותך...

הצלחות המשרד
ערר שעורך דין אביב מזרחי הגיש בעניין עילת סגירה של תיק התקבל על ידי הפרקליטות הפלילית בחיפה. כתוצאה מכך הרישום הפלילי של לקוחת המשרד נמחק למרות שבתחילה הואשמה בעבירות חמורות של התעללות בילדים.

לקוחת המשרד עבדה כמטפלת פרטית של שני ילדים קטינים. לאחר שסיימה את עבודתה עם הילדים הסתכסכה עם אימם בעקבות וויכוח סתמי ברשת החברתית "פייסבוק". בעקבות

המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו של לקוח המשרד שנחשד בגניבת אופנוע בתל אביב אך בית המשפט קיבל את טענותיו של עורך דין אביב מזרחי וקבע כי ישוחרר למעצר בית.
הצלחות המשרד
המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו של לקוח המשרד שנחשד בגניבת אופנוע בתל אביב אך בית המשפט קיבל את טענותיו של עורך דין אביב מזרחי וקבע כי ישוחרר למעצר בית.

באחת משעות הלילה הקטנות אופנוע יוקרתי נגנב בצפון תל אביב. פחות משעה לאחר הגניבה לקוח המשרד נעצר על ידי שוטרים שהוא מתחבא מאחורי חונה בסמוך

בית המשפט האריך ללקוח המשרד מאסר מותנה והטיל עליו ענישה שיקומית לאחר שהורשע בהחזקת סמים שלא לצריכה עצמית ונהיגה תחת השפעה סמים.
הצלחות המשרד
בית המשפט האריך ללקוח המשרד מאסר מותנה והטיל עליו ענישה שיקומית לאחר שהורשע בהחזקת סמים שלא לצריכה עצמית ונהיגה תחת השפעה סמים.

נגד לקוח המשרד הוגש כתב אישום לבית משפט השלום בחדרה המייחס לו עבירות החזקת סמים שלא לצריכה עצמית ונהיגה בשכרות (תחת השפעת סמים).  על אף

דילוג לתוכן