הפצת תמונות ברשת

הפצת תמונות ברשת
תוכן עניינים

הפצת תמונות ברשת הינה עבירת מין מסוג הטרדה מינית. חשוב לציין שההפצה האמורה מהווה עבירת מין כאשר התמונות פורסמו ללא הסכמת המצולם או המצולם וכאשר מדובר בתמונות מיניות. ככל שהפצת התמונות ברשת התבצעה בהסכמת מושא הצילום אזי שאין במעשה משום עבירת מין.

בשנים אחרונות, התופעה של הפצת תמונות ברשת התרחבה מאוד אודות להתפתחות הטכנולוגית והפיכת המרשתת לחלק מרכזי מחיינו. כיום, ישנם אנשים רבים שמנצלים את המרשתת לפעילות פלילית מגוונת החל מסחר בסמים ועד לביצוע עבירות מין באינטרנט.  

כפי שיפורט להלן, חומרת העבירות במקרה של הפצת תמונות ברשת תלויה במספר המקרים, מספר המתלוננות, תקופת ההפצה וקיומן או העדרן של עבירות נלוות להפצת התמונות. לעיתים קרובות, לעבירה של הפצת תמונות ברשת נלוות עבירות פליליות אחרות כגון סחיטה באיומים, מעשה מגונה ועוד.

באחד מן המקרים שעסק בעבירה זו, הנאשם הורשע בכך שלאחר שהפיץ תמונותיה של מתלוננת הוא סחט אותה באיומים וביקש ממנה לשלוח לו סרטונים מיניים נוספים בתמורה לכך שיסיר את הפרסומים שכבר העלה לרשת. מטבע הדברים, נסיבות אלו הינן נסיבות מחמירות במיוחד כאשר מדובר בעבירה של הפצת תמונות ברשת וככאלה הן משפיעות על הענישה בעבירה זו בצורה דרמטית.

מאמר זה כולל הסברים משפטיים אודות העבירה הפלילית של הפצת תמונות ברשת, הכללים הרלוונטיים בעניינה והעונשים שבתי המשפט עלולים להטיל על אדם שהורשע בה.

חוק הסרטונים

חוק הסרטונים הינו כינוי לתיקון לחוק חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998. התיקון האמור נכנס לתוקפו ביום 08/01/2014. כפי שמרמז שמו, החידוש המשמעותי ביותר של חוק הסרטונים מתבטא בהתייחסות מפורשת להפצת תמונות ברשת או הפצת סרטונים אינטימיים ללא הסכמתו של המצולם.

הלכה למעשה, חוק הסרטונים קובע כי הפצת תמונות ברשת הינה עבירה פלילית מסוג פשע שהעונש המקסימלי שבית המשפט יהיה רשאי להטיל על נאשם שהורשע בה עומד על 5 שנות מאסר. ההתייחסות המפורשת למעשה של הפצת תמונות ברשת קבועה בסעיף (5א) לחוק הסרטונים. בסעיף זה קובע כי אחת מהחלופות של הטרדה מינית מתגבשת בעת פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם המתמקד במיניותו כאשר הפרסום עלול להשפיל את המצולם או לבזותו.

הסעיף האמור מוסיף וקובע כי יש בפרסומים אלו משום עבירה פלילית מסוג הטרדה מינית אך ורק כאשר המצולם לא נתן את הסכמתו לפרסום. הלכה למעשה, סעיף זה מתייחס באופן מפורש לרכיב ההסכמה בדומה לסייגים שקיימים לגבי עבירות פליליות אחרות כגון מעשה סדום, מעשה מגונה ועבירות שכרוכות בקיום יחסי מין ללא הסכמה (אינוס, אינוס בנסיבות מחמירות).

חשוב לציין שחוק הסרטונים קובע באופן מפורש כי במשפט פלילי או אזרחי שהתקיים בנוגע לעבירה זו (למשל בנסיבות של הפצת תמונות ברשת) אזי תהיה הגנה טובה מפני הרשעה פלילית או פסיקת פיצויים בהתקיים אחת ממספר חלופות אפשריות שהחוק נוקב בהם.

חלופה אחת שתספק הגנה למפרסם מתקיימת כאשר הפרסום נעשה בתום לב. שאלה תום ליבו של המפרסם תיבחן בהתאם לנסיבות הפרסום, תוכנו, צורתו, היקפו ומטרתו. חלופה שנייה שחוק הסרטונים מתייחס אליה נוגעת למטרת הפרסום. החוק קובע כי כאשר הפרסום נעשה למטרה כשרה אזי שקיימת אפשרות שהמטרה כשלעצמה תהווה הגנה משפטית טובה עבור המפרסם.

החלופה השלישית מתייחסת לעניין הציבורי שהיה באותו פרסום. החוק קובע כי כאשר הפרסום נגע לעניין ציבורי או הבעת ביקורת על בעל תפקיד ציבורי אזי שקיימת אפשרות שהעניין הציבורי הוא זה שיגן על המפרסם מפני הרשעה בעבירה פלילית או תשלום פיצויים למצולם. חשוב להבהיר בהקשר זה כי החוק קובע שהגנה זו תחול רק כאשר הפרסום (בנוגע לעניין הציבורי) לא חרג מגבולות הסביר באותו עניין.  

הפצת תמונות אינטימיות

הפצת תמונות אינטימיות ברשת היא אחת מהחלופות של עבירת ההטרדה המינית. כפי שציינתי קודם לכן, הפצת תמונות ברשת הופכת לעבירה פלילית רק כאשר מדובר בתמונות מיניות שפורסמו ללא הסכמת המצולם.

כידוע, הפצת תמונות אינטימיות מתבצעת לרוב לשם גירוי מיני או לשם נקמה וביזוי של המצולם או המצולמת אך לא רק. ישנם לא מעט פסקי דין שעוסקים בנאשמים שביצעו עבירות של הפצת תמונות ברשת למטרות של רווח כלכלי. אותם נאשמים פרסמו מאות ובמקרים מסוימים אף אלפים של סרטונים ותמונות של בחורות ישראליות באפליקציות שונות (למשל טלגרם) במטרה להפיק רווח כלכלי מהתמונות.

מטבע הדברים, כאשר מדובר על הפצת תמונות אינטימיות בהיקפים רחבים במיוחד אזי שיש בכך כדי להוות נסיבות מחמירות שעלולות להשפיע לחומרה על העונש הסופי שייגזר על הנאשם ככל שהוא יורשע בעבירה. יתרה מכך, ככל שהפרסומים שמיוחסים לנאשם הם רבים יותר, כך הוא יתקשה לטעון לחפותו ולהוכיח אותה בקריטריונים הראייתיים המקובלים במשפט פלילי

הפצת סרטונים ברשת

הפצת סרטונים ברשת הינה פעולה זהה להפצת תמונות ברשת מבחינת הקריטריונים שהופכים את ההפצה לפלילית. כלומר, כאשר הפצת סרטונים ברשת מתבצעת ללא הסכמת המצולם או המצולמת, וכאשר יש בסרטונים התמקדות מינית שעלולה להשפיל או לבזות את הקורבן אזי שההפצה תיחשב לעבירה פלילית מסוג הטרדה מינית.

חשוב לציין בהקשר זה כי מבחינת העונש שקבוע לצד העבירה, העבירה של הפצת סרטונים ברשת הינה זהה לעבירה של הפצת תמונות ברשת. על אף שהתוכן המופץ הינו שונה, מבחינת העבירה הפלילית המעשים מגלמים את אותה עבירה. שאלה אחרת נוגעת לחומרה שבית המשפט ייחס לעבירה שכרוכה בהפצת סרטונים ברשת לעומת הפצת תמונות בלבד.

כפי שידוע לכל, סרטונים הם אמצעי מדיה גרפי, מפורט וברור יותר בהשוואה לתמונות רגילות. משום כך, במקרים לא מעטים הפגיעה שתלווה להפצת סרטון מין תגבר בצורה משמעותית על הפגיעה שנלווית לפרסום תמונה מינית. קל וחומר כאשר עסקינן בסרטונים שמתעדים יחסי מין מלאים ומתפרסמים ברשת ללא הסכמת המתלוננת.

ובמילים אחרות, על אף שאין הבדל בסוג העבירה, סוג התוכן שפורסם על ידי הנאשם בהחלט יכול להשפיע על העונש שיוטל עליו בתום ההליך הפלילי ככל שיורשע במיוחס לו.

עונש על הפצת תמונות

כאמור, העונש על הפצת תמונות תלוי בעיקר בנסיבות המקרה. במקרים אלו, בית המשפט צפוי להתחשב במספר הפרסומים, מספר המצולמות, תקופת הפרסומים והנזקים שהם גרמו למתלוננות.

כפי שציינתי, בית המשפט צפוי גם להתחשב בסוג התוכן שפורסם, שכן ישנם הבדלים בין סוגי התוכן השונים וברמת הפגיעה שנלווית לכל תוכן. מטבע הדברים, העונש שייגזר על נאשם שהורשע בהפצת תמונות עירום ברשת הינו שונה מנאשם שהורשע בהפצת סרטונים מיניים.

כמו כן, בדומה לכל עבירה פלילית אחרת, העונש על הפצת תמונות ייקבע גם בהתחשב בעברו הפלילי של הנאשם או בהעדרו ובשאלה האם הסתבך בעבר במקרים דומים. חוק העונשין, מורה לבית המשפט ליתן דגש משמעותי בשאלת העבר הפלילי של הנאשם.  קראו עוד בעניינים אלו במאמר שכתבתי בנושא ענישה בהליכים פליליים.

חשוב לציין בהקשרים אלו כי מעבר לשאלת העונש, עצם ההרשעה בעבירה של הפצת תמונות ברשת עלולה לפגוע בנאשם בצורה משמעותית וללוות אותו במשך שנים ארוכות לאחר ההרשעה ולאחר ריצוי העונש. אחרי הכל, מדובר בעבירת מין מסוג הטרדה מינית. בית המשפט מוסמך להטיל על נאשם שהורשע בעבירת מין צו פיקוח עברייני מין.

מדובר בצו שיפוטי שמגביל את חירותו של הנאשם במגוון רחב של תחומי חיים ומעניק ליחידה מיוחדת של שירות בתי הסוהר סמכויות פיקוח לגביו לתקופות ארוכות. לאור ההשלכות האמורות, מומלץ לכל אזרח שמוצא את עצמו בפני חקירה משטרתית בעבירות אלו לקבל ייעוץ לפני חקירה במשטרה מעורך דין פלילי שמתמחה בעבירות אלו.

במידה והסתבכתם באחד מהסוגיות שקשורות בנושא המאמר אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר באחד מפרטי הקשר שרשומים באתר.

שתפו את המאמר
אודות כותב המאמר אביב מזרחי

אודות כותב המאמר אביב מזרחי

כותב המאמר הינו עורך דין אביב מזרחי בעל משרד עצמאי שעוסק בתחום הפלילי על כל רבדיו. המשרד מייצג חשודים ונאשמים בכל שלבי ההליך הפלילי החל משלב החקירה ועד להליכים המתקיימים בבית המשפט. בין היתר המשרד מתמחה בייצוג בעבירות סמים, נשק, אלימות, מרמה, אלימות במשפחה, עבירות צבאיות, הליכים משמעתיים, עבירות מין, הליכי מעצר, הליך של הסדר מותנה, ייעוץ לפני חקירה, צווי הרחקה, ערעורים, ועדות שחרורים, שינוי עילת סגירה ומחיקת רישום פלילי.

אין במידע המופיע באתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.

עוד מאמרים שיוכלו לעניין אותך...

נקודות לנהג חדש
כל הפוסטים

נקודות לנהג חדש

צבירת נקודות לנהג חדש עלולה להוביל לפסילת רישיון הנהיגה שלו על ידי משרד הרישוי. כידוע, שיטת הניקוד של משרד הרישוי מכוונת להטלת סנקציות על נהגים

דילוג לתוכן