חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

גניבה

עורך דין פלילי גניבה_640x427
תוכן עניינים

סעיף 383 (א) לחוק העונשין מגדיר את עבירת גניבה באופן הבא:

"אדם גונב דבר אם הוא-

  • נוטל ונושא דבר הניתן להיגנב, בלי הסכנת הבעל, במרמה ובלי תביעת זכות בתום לב, שהוא מתכוון בשעת הנטילה לשלול את הדבר מבעלו שלילת קבע;
  • בהיותו מחזיק כדין דבר הניתן להיגנב, בפקדון או בבעלות חלקית, הוא שולח בו יד במרמה לשימושו האישי או של אחר שאינו בעל הדבר".

ההגדרה האמורה קובעת כי גניבה מתבצעת על ידי לקיחת דבר שניתן להיגנב ללא הסכמת הבעלים.

נשאלת השאלה מהו דבר הניתן להיגנב? סעיף 383(ג)(4) מגדיר זאת כדבר בעל ערך שהוא נכסו של אדם, ובמחובר למקרקעין לאחר ניתוקו מהם. משמעות ההגדרה היא כל דבר בעל ערך שמהווה נכס וכאשר מדובר בחפץ שמחובר למקרקעין, לאחר שהוא נותק מאותו מקרקעין.

יש לשים לב כי לפי לשון הסעיף לצורך התגבשות העבירה נדרש כי בשעת הנטילה הגנב התכוון לשלול את הדבר מבעליו שלילת קבע, דהיינו לקחת את הדבר שנגנב לצמיתות ולא להחזירו, ומדובר ביסוד נפשי מיוחד מסוג כוונה.

כמו כן, החוק מפרט חלופה נוספת לעבירה הקובעת כי גם החזקה כדין של דבר הניתן להיגנב יכולה להיחשב לגניבה כאשר המחזיק שולח בו יד במרמה לשימושו האישי שלו או של אחר כאשר הוא אינו הבעלים.

דוגמא טובה בעניין זה היא של עובד המחזיק בסחורה מטעם מעסיקו אותה הוא מוכר ללקוחות מבלי להעביר את התמורה למעסיקו, כך שעצם החזקת הסחורה היא כדין אך העובד שולח בה יד במרמה כאשר הוא לוקח את התמורה לעצמו, ובכך מבצע למעשה גניבה.

יש לציין בהקשר לדוגמא זו כי העבירה מתאימה לעבירה ספציפית של "גניבה בידי עובד" עליה ארחיב בהמשך המאמר. בנוסף, סעיף 383(ב) לחוק העונשין קובע כי גם חבר דירקטוריון או נושא משרה בתאגיד ששולח יד בדבר שבבעלות התאגיד מבצע גניבה.

סעיף 383(ג) לחוק העונשין מסדיר את צורות הנטילה השונות וקובע כי נטילה יכולה להתבצע גם על ידי השגת חזקה בתחבולה, הפחדה, בטעות הבעלים ובידיעת הנוטל שההחזקה הושגה בעקבות הטעות ואף במציאה, אם בזמן המציאה מניח המוצא שאפשר באמצעים סבירים לגלות את הבעלים.

 סוגיה מעניינת שעולה מלשון החוק היא על פיו גם מציאה של חפץ נחשבת על פי לשון החוק לגניבה כאשר המוצא סבור שניתן לגלות את הבעלים באמצעים סבירים אך הוא אינו עושה כן ומשאיר את החפץ בחזקתו. סוגיה מורכבת ומעניינת לא פחות היא דרך ההוכחה והרף הראייתי הנדרש במקרה שבו אדם שמצא חפץ ידע כי ניתן לאתר את בעליו. החוק אף קובע כי נשיאה מתגבשת לרבות במקרה של הסרת דבר ממקומו והמונח בעלות כולל גם בעלות חלקית, החזקה או זכות החזקה.    

מה העונש על גניבה?

העונש המקסימלי שקבוע לצידה של עבירת הגניבה הבסיסית כפי שפורטה לעיל הינו 3 שנות מאסר. יחד עם זאת, יש לציין ולהרגיע כי מדובר בעונש מקסימלי בלבד ובדרך כלל כאשר מדובר בעבירה יחידה וראשונה שביצע הנאשם בית המשפט לא יטיל על הנאשם את העונש המקסימלי.

העונש הסופי שיוטל על הנאשם תלוי ומורכב ממספר משתנים שהינם ספציפיים וייחודיים למקרה הנדון. מטבע הדברים שעה שמדובר בגניבה קיימת חשיבות למהות הנכס הנגנב, ערכו הכספי וחשיבותו. ברור מאליו כי ממתק שנגנב מחנות על ידי ילד שונה מגניבת מאות אלפי שקלים.

כמו כן בגזירת עונשו של הנאשם בית המשפט יתחשב בנסיבותיו האישיות לרבות עברו הפלילי, מצבו המשפחתי, גילו וסיכויו להשתקם.

בדומה לעבירות פליליות אחרות, גם בעבירת הגניבה קיימת חשיבות לייצוג על ידי עורך דין פלילי מקצועי. בלא מעט מקרים עורך דין פלילי מקצועי יידע להגיע להסדר טיעון מקל שיש בו שינוי והקלה בעובדות כתב האישום ובסעיפי העבירה באופן שיבטיח כי לא יוטל על הנאשם עונש שכולל מאסר בפועל. גם לייעוץ על ידי עורך דין פלילי עוד בשלב החקירה קיימת חשיבות משמעותית שיכולה לעשות את הבדל בין סגירת התיק ובין הגשת כתב אישום.

גניבות בנסיבות מיוחדות

סעיף 384א לחוק העונשין הגדיר מספר סוגי גניבות שלהן חומרה גבוהה יותר מעבירת הגניבה הבסיסית ועל כן העונש בגינן גבוה יותר:

  1. גניבת דבר המשמש חלק מקווי תשתיות, מתקני תשתיות או חיבור אליהם, או דבר שמטרתו הבטחת ביטחון הציבור.
  2. דבר המשמש כלי עבודה או אמצעי להפקת פרנסתו של אדם, ובכלל זה כלים חקלאיים, תוצרת חקלאית, בקר או מקנה, ובלבד שערכו של הדבר הנגנב עולה על 1,000 שקלים.
  3. דבר בעל ערך תרבותי, מדעי, היסטורי, דתי או אומנותי.

המשותף לסוגי הגניבות שפורטו לעיל הינו חשיבות ציבורית למעשה הגניבה או החפץ שנגנב שחורגת מגניבות רגילות שמתבצעות בדרך קבע בין אדם וחברו. העונש המקסימלי שבית המשפט יכול להטיל על נאשם שנקבע לגביו שביצע את אחת מהגניבות האמורות הינו 4 שנות מאסר.

חוק העונשין הגדיר סוג אחד נוסף של גניבה בנסיבות מיוחדות וזאת כאשר הדבר שנגנב הוא בעל ערך שעולה על 500,000 ₪. במקרה של גניבה מסוג זה, העונש המרבי שניתן להטיל על הנאשם עומד על 7 שנות מאסר בפועל.

גניבה בידי עובד

סעיף 391 לחוק העונשין מגדיר גניבה בידי עובד באופן הבא: עובד הגונב דבר שהוא נכס מעבידו, או שהגיע לידי העובד בשביל מעבידו, וערכו עולה על אלף שקלים חדשים, דינו- מאסר שבע שנים.

כפי שעולה מהסעיף התנאי הראשון לצורך התגבשות עבירת גניבה בידי עובד הינה כי מתקיימים יחסי עבודה בין הצדדים. התנאי השני להתקיימות העבירה הוא כי ערך הדבר שנגנב עולה על 1000 ₪.

ניתן לראות כי חומרת העבירה של גניבה בידי עובד קיבלה ביטוי באמצעות העונש החמור הקבוע לצד העבירה והוא 7 שנות מאסר. כזכור, גם בעניין של גניבה של חפץ שערכו עולה על 500,000 ₪ נקבע עונש מאסר זהה של 7 שנים כך שעל פי החוק דינו של עובד שגנב ממעסיקו חפץ שערכו 1,010 ₪ זהה לדינו של אדם שגנב חפץ שערכו 500,010 ₪.

גניבה בידי עובד ציבור

סעיף 390 לחוק העונשין מגדיר גניבה בידי עובד ציבור באופן הבא: עובד ציבור הגונב דבר שהוא נכס המדינה או דבר שהגיע לידיו מכוח עבודתו, וערכו עולה על אלף שקלים, דינו- מאסר עשר שנים.

בדומה לגניבת בידי עובד התנאי הבסיסי להתגבשות העבירה המיוחדת הינו שערך הדבר שנגנב עולה על 1000 ₪. אולם במקרה הזה הדבר שנגנב הינו נכס המדינה או דבר שהגיע לידי העובד מכוח עבודתו. גם בעבירה הנוכחית המחוקק ביטא את חומרת העבירה על ידי העונש המקסימאלי הקבוע שקבוע לצידה שעומד על 10 שנות מאסר.

גניבה – התשובות לכל השאלות ואיך להתמודד עם ההליך.

כאשר אדם חשוד בביצוע עבירת גניבה עולות לא מעט שאלות, אספנו את השאלות הנפוצות ביותר והבאנו לכם את התשובות שיעזרו לכם להתמודד עם ההליך הפלילי.

מהי גניבה?

גניבה היא עבירה פלילית מתחום עבירות הרכוש. העבירה הבסיסית של גניבה אינה נחשבת לחמורה בהשוואה לעבירות פליליות אחרות. מבחינת יסודות העבירה, החוק קובע כי הגניבה מתרחשת כאשר אדם לוקח דבר שניתן לגנוב אותו, ללא הסכמת בעליו ובמטרה לשלול אותו בשלילת קבע (כלומר לתמיד).

איזה עונש מקבלים על גניבה?

מדובר בעבירה שהעונש המקסימלי שחוק העונשין קבע בעניינה הינו 3 שנות מאסר. יחד עם זאת, כאשר מדובר בתיק ראשון ובגניבה של רכוש שאינו בעל ערך משמעותי רוב הסיכויים שהתיק יסתיים ללא הטלה של מאסר בפועל. למרות זאת, גם להרשעה פלילית ישנן השלכות כאלו ואחרות מקשיים במציאת משרה ועד לקבלת ויזה למדינה זרה (למשל ארה"ב).

מהי גניבה בידי מורשה?

גניבה בידי מורשה היא עבירה פלילית ספציפית שקבוע בסעיף 393 לחוק העונשין. לעבירה זו מספר חלופות שונות. החלופה הראשונה נוגעת למצב שבו אדם שקיבל ייפוי כוח לעשיית פעולות בנכס משתמש בייפוי הכוח על מנת לגנוב את הנכס. כדוגמא לעבירה זו ניתן לחשוב על אדם שמועל בכספים של חשבון שניתנה לו אליו הרשאה מטעם קרוב משפחה. החלופה השנייה של עבירה זו מתבצעת כאשר הגנב גונב נכס שהופקד אצלו לשמירה בנאמנות. החלופה השלישית של גניבה בידי מורשה מתייחס למצב שבו אדם גנוב נכס שקיבל לזכותו בשביל אדם אחר או לזכותו. החלופה הרביעית של עבירה זו נוגעת לסיטואציה שבה אדם גונב מן התמורה של נייר ערך כאשר הוא קיבל הוראה שהתמורה תשולם לאדם אחר או תשמש למטרה פלונית.

מה העונש על גניבה בידי מורשה?

העבירה של גניבה בידיי מורשה נחשבת לעבירה חמורה בהשוואה לעבירת הגניבה הרגילה ובהתאם לכך העונש המקסימלי שקבוע לצדה עומד על 7 שנות מאסר. ראוי לציין בהקשר זה כי מדובר בעונש גבוה ומרתיע גם בהשוואה לעבירות רכוש אחרות.

מהי גניבה בידי עובד?

גניבה בידיי עובד ציבור היא עבירת גניבה מיוחדת ששונה מבחינת יסודותיה מעבירת הגניבה הרגילה. ראשית, מדובר בעבירה שמתקיימת רק במסגרת העבודה ובתחומי העסק. שנית, חוק העונשין קובע במפורש כי סעיף עבירה זה הינו רלוונטי רק במקרים שבהם הרכוש שנגנב עולה על 1000 שקלים. המשמעות המשפטית הינה שכאשר עובד גונב ממעסיקו או מהעסק רכוש אך ערכו אינו עולה על 1000 שקלים אזי שהעבירה שמתאימה בנסיבות העניין הינה עבירת הגניבה הרגילה ולא גניבה בידי עובד. כפי שיפורט להלן לסעיף העבירה קיימת משמעות מבחינת חומרת העבירה והעונש המקסימלי שניתן להטיל על הנאשם.

מה העונש על גניבה בידי עובד?

העונש המקסימלי שקבוע לצד עבירה זו עומד על 7 שנות מאסר. מדובר בעונש חמור במיוחד בהשוואה לעבירות רכוש האחרות והוא מבטא את החשיבות שהמחוקק ראה ביחסי אמון במסגרת העבודה.

מה זה גניבה בנסיבות מיוחדות?

 גניבה בנסיבות מיוחדות היא עבירה פלילית נוספת מתחום עבירות הרכוש. עבירה זו מורכבת ממספר חלופות אפשריות שבהתקיימותן ניתן לומר כי התבצעה עבירה של גניבה בנסיבות מיוחדות שנחשבת לעבירה חמורה יותר מעבירת הגניבה הרגילה. החלופה הראשונה בעבירה זו הינה כאשר הרכוש שנגנב משמש חלק ממתקני תשתיות שמשרתות את הציבור. החלופה השנייה של עבירה עוסקת בציוד חקלאי או כל כלי עבודה אחרים ובלבד שערכו עולה על 1000 ₪. ככל שערך הרכוש הגנוב אינו עולה על 1000 ₪ אזי שראוי לייחס לנאשם את עבירת הגניבה הרגילה. הנסיבה השלישית שעבירה זו מתייחסת אליה מתקיימת כאשר הרכוש הגנוב מהווה פריט שהינו בעל ערך אומנותי, דעתי, מדעי או היסטורי. יש לשים לב כי נסיבה זו אינה מתייחסת לערכו הכספי של הרכוש אלא לערך בלתי מוחשי שלא ניתן לכמתו מבחינה מספרית.

הנסיבה הרביעית של עבירה זו נוגעת לגניבה של רכוש שערכו עולה על 500,000 ₪.

מה העונש על גניבה בנסיבות מיוחדות?

כאמור, העבירה של גניבה בנסיבות מיוחדות נחשבת לעבירה חמורה יותר בהשוואה לעבירת הגניבה הרגילה. בהתאם לכך העונש שקבוע לצד 3 החלופות הראשונות של העבירה (תשתיות, ציד חקלאי או ערך היסטורי/אומנותי) עומד על 4 שנות מאסר כעונש מקסימלי. יש לציין כי העונש שקבוע לצד החלופה הרביעית שעניינה גניבה של רכוש ששוויו גבוה מ-500,000 אזי שהעונש המקסימלי שניתן להטיל על הנאשם עומד על 7 שנות מאסר.

האם ניתן לסגור תיק של גניבה בהסדר מותנה?

בהחלט כן. הסדר מותנה הוא שמו של הליך משפטי ייחודי שמעניק ליחידת התביעות סמכות להציע לחשודים בעבירות פליליות הסדר טיעון לסגירת התיק מחוץ לכותלי בית המשפט ללא הגשת כתב אישום. ההליך מתנהל כך שיחידת התביעות להסדרים מותנים מזמינה את החשוד לפגישה במשרדי היחידה. במעמד זה, התביעה מאפשרת לחשוד לעיין בטיוטת כתב אישום שהוכנה בעניינו וכן בחומר החקירה שנאסף במסגרת התיק המשטרתי. לחשוד ניתנת האפשרות להודות בטיוטת כתב האישום המתוקן וכן לעמוד במספר תנאים שהתביעה תטיל עליו כתנאי לסגירת התיק במשטרה ללא הגשת כתב האישום. במידה והחשוד מסרב לחתום על ההסדר התביעה המשטרתית תגיש לבית המשפט כתב אישום וייפתח נגדו הליך פלילי. חשוב לציין כי חוק סדר הדין הפלילי מגדיר את סוגי העבירה שלגביהן התביעה יכולה לערוך הסדר מותנה. מטבע הדברים, מדובר בהסדר שאינו מתקיים בהקשר לעבירות פליליות חמורות, אלא לגבי עבירות ממדרג חומרה נמוך. אחת מהעבירות הנפוצות שהתביעה המשטרתית עורכת בגינן הסדרים מותנים הינה עבירת הגניבה. מדובר בעבירת רכוש ממדרג נמוך (עוון) שאינה נחשבת לעבירה חמורה למדי ולכן המחוקק אפשר לערוך לגביה הסדרים מותנים.

מהי גניבת נשק?

גניבת נשק הינה עבירת גניבה ספציפית שמוגדרת בסעיף 384א(ג) לחוק העונשין. מדובר בעבירה חמורה למדי שהתייחסות אליה דומה במהותה ליחס שניתן לעבירות נשק. חשוב להדגיש בהקשר זה כי סעיף זה רלוונטי בעניין גניבת נשק חם כפי שהוא מוגדר 144(ג) לחוק העונשין. על פי הגדרה זו נשק הינו כלי שמסוגל לירות קלע, פצצה, כדור או כל דבר דומה שבכוחם להמית אדם. בנוסף, החוק מתייחס לנשק גם כפצצות, רימונים וכל חומר נפץ אחר שבכוחו להמית כאדם. דהיינו, סיטואציה של גניבת נשק קר מסוג סכין אינה נכנסת בגדרי העבירה של גניבת נשק.

מה העונש על גניבת נשק?

העונש המקסימלי שניתן להטיל על אדם שהורשע בגניבת נשק עומד על 10 שנות מאסר. מדובר בעבירה חמורה למדי שהעונש המקסימלי שלה זהה לעונש שניתן להטיל על אדם שהורשע בעבירה של נשיאה והובלה של נשק. יתרה מכך, העונש של גניבת נשק הינו עונש חמור יותר מהעונש שקבוע לצד העבירה של החזקת נשק (עומד על 7 שנות מאסר).

מה זה גניבה בידי מנהל?

בידי מנהל הינה עבירה פלילית נוספת מתחום עבירות הרכוש והגניבה. עבירה זו מתייחסת באופן ספציפי לחבר דירקטוריון או נושא משרה של תאגיד (כלומר חברה) שגונבים מהתאגיד.

מה העונש על גניבה בידי מנהל?

חוק העונשין קובע כי העונש המקסימלי שבית המשפט רשאי להטיל על מנהל שנמצא גונב מהתאגיד עומד על 7 שנות מאסר. כפי שניתן להבין, מטרתו של העונש הגבוה שקבוע לצד העבירה הינה להרתיע בעלי תפקידים בחברות מלמעול באמון שניתן בהם ולשלוח יד בכספי התאגיד.

שתפו את המאמר
אודות כותב המאמר אביב מזרחי

אודות כותב המאמר אביב מזרחי

כותב המאמר הינו עורך דין אביב מזרחי בעל משרד עצמאי שעוסק בתחום הפלילי על כל רבדיו. המשרד מייצג חשודים ונאשמים בכל שלבי ההליך הפלילי החל משלב החקירה ועד להליכים המתקיימים בבית המשפט. בין היתר המשרד מתמחה בייצוג בעבירות סמים, נשק, אלימות, מרמה, אלימות במשפחה, עבירות צבאיות, הליכים משמעתיים, עבירות מין, הליכי מעצר, הליך של הסדר מותנה, ייעוץ לפני חקירה, צווי הרחקה, ערעורים, ועדות שחרורים, שינוי עילת סגירה ומחיקת רישום פלילי.

אין במידע המופיע באתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.

עוד מאמרים שיוכלו לעניין אותך...

נהיגה בקלות ראש
כל הפוסטים

נהיגה בקלות ראש

נהיגה בקלות ראש הינה עבירת תעבורה שמתבטאת במגוון רחב של מעשים המתבצעים על ידי נהגים בכבישי ישראל. יובהר כבר עתה כי עבירה של נהיגה בקלות

נקודות משרד הרישוי
כל הפוסטים

נקודות משרד הרישוי

כפי שידוע לרוב ציבור הנהגים בישראל, הדבר המרתיע ביותר ברישום דוח תנועה לחובת הנהג הוא לא הקנס הכספי, אלא דווקא רישום נקודות משרד הרישוי שנלוות

דילוג לתוכן