חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

עבודות שירות

עבודות שירות_640x424
תוכן עניינים

עבודות שירות הן סוג של עונש שניתן להטיל על נאשם שהורשע בעבירה פלילית כתחליף לעונש של מאסר בפועל. תנאי ראשוני להטלת עבודות השירות הוא כי התנאים של העבודות הוסברה לנאשם והוא הסכים לנשיאת עונשו באופן הזה.

ראוי לציין כי בניגוד לדעה הרווחת עבודות השירות אינן עונש פשוט לנשיאה, שכן העבודות כרוכות בלא מעט קשיים ומכשולים לנאשם שמבצע אותן כגון העדר השתכרות לאורך תקופת העבודה ועמידה בכללי משמעים נוקשים.

יובהר בהקשר זה בהקשר כי עבודות השירות מלוות בתנאים וכללים נוקשים ומלוות ומפוקחות באופן צמוד על ידי סוהרים של שירות בתי הסוהר. כאשר עובד שירות מפר את התנאים או את כללי המשמעת, שירות בתי הסוהר מוסמך לקבוע כי עבודות השירות יופסקו והנאשם ירצה את יתרת עונשו במאסר בפועל מאחורי סורג ובריח.

תקופת השירות המרבית שבית המשפט יכול להטיל

סעיף 51ב(א) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 קובע כי בית משפט שגזר על נאשם עונש מאסר בפועל לתקופה שאינה עולה על תשעה חודשים, רשאי להחליט בגזר הדין שהנדון יישא את עונש המאסר, כולו או חלקו בעבודות למען הציבור. משמעות הוראה זו היא שהתקופה המרבית שניתן להטיל על נאשם לביצוע עבודות הינה תשעה חודשים. ככל שהשופט סבור שעונשו של הנאשם עולה על תשעה חודשים הוא לא יוכל לבצעו בעבודות וייאלץ לרצות מאסר בפועל. יש לציין כי בעבר הלא רחוק התקופה המרבית לעבודות השירות עמדה על ששה חודשים אולם החוק תוקן כך שהתקופה הורחבה כאמור לתשעה חודשים.

עונש שמשלב בין מאסר בפועל ובין עבודות למען הקהילה

לבית המשפט סמכות להטיל על הנאשם עונש שמשלב בין מאסר בפועל לבין ביצוע עבודות למען הקהילה. במקרה מסוג זה החוק קובע כי הנידון תחילה ירצה את המאסר בפועל ובסיומו יחל את עבודות השירות. יחד עם זאת, עונש מסוג אינו שכיח שכן הוא חוטא לתכליתן של עבודות השירות שלרוב נגזרות על נאשם על מנת להימנע מלהטיל עליו מאסר בפועל.

הממונה על עבודות השירות

סעיף 51ב(ב) לחוק העונשין קובע כי בית המשפט לא יטיל על הנאשם עבודות בטרם קיבל מטעם הממונה על עבודות השירות חוות דעת בדבר התאמתו של הנאשם לעבודות השירות ובדבר האפשרות להשמתו בעבודות בה, סוג העבודה שהוא יכול לבצע והתנאים שבהם תבוצע. הממונה על עבודות השירות הוא גוף מטעם שירות בתי הסוהר שאחראי למיון, אישור והשמת המועמדים לעבודות וכן על פיקוחם במהלך העבודות וכן הוא ממונה על דיווח לבית המשפט על התקדמותם.

הפרקטיקה הנהוגה שקיימת היא שכאשר בית המשפט שוקל להטיל על הנאשם עונש של עבודות, בטרם שיגזור את דינו הוא יישלח אותו לקבלת חוות דעתו של הממונה.

יש לציין כי על פי פסיקת בית המשפט העובדה שנאשם נשלח לממונה על עבודות השירות אינה מחייבת את בית המשפט להטיל עליו את העונש האמור גם במידה ויימצא כשיר על ידי הממונה. עצם השליחה אינה אמורה לעורר הסתמכות של הנאשם ובתי המשפט נוהגים להסביר לנאשמים כי באפשרותם להטיל עונש אחר גם אם יימצאו כשירים.

בדיקה מודיעינית

בחוות דעת של הממונה לביצוע עבודות אלו יפורטו התאמתו, אי התאמתו או מגבלות על התאמתו של הממונה לעבודות השירות מפאת קיומו של יסוד סביר לחשש לפגיעה בגופו או בגופו של אדם אחר. בקריטריון האמור הממונה על יסתמך על חוות דעת מודיעינית מטעם משטרת ישראל שתבחן מניעה מודיעינית להשתלבותו של הנאשם. מניעה רלוונטית תהיה השתייכות לארגון פשיעה או מידע מודיעיני בדבר כוונה לפגיעה בנאשם בעת עבודות השירות.

בדיקה בריאותית

בנוסף, בחוות דעת של הממונה לעבודות השירות תיבחן התאמתו של הנאשם לבצע עבודות בהתחשב במצבו הבריאותי ומגבלותיו ויכולתו לבצע עבודות מסוימות. בפרקטיקה בטרם הגעתו למשרדי הממונה על עבודות השירות הנאשם נדרש להגיש טפסים רפואיים שחתומים על ידי רופא המשפחה שלו. באותם טפסים תפורט ההיסטוריה הרפואית שלו וכן מגבלות לגבי עבודות מסוימות שאינו יכול לבצע. בעת המיון, רופא מטעם שירות בתי הסוהר יעיין בחוות דעתו של רופא המשפחה וייתן את אישורו לביצוע עבודות . לעיתים, כאשר לנאשם מגבלות רפואיות תאושר לו עבודה משרדית לצד תנאי עבודה מסוימים כגון העדר עבודה פיזית, העדר עבודה בשמש, שעות עבודה מופחתות וכדומה. 

התנאים בעבודות השירות

על פי סעיף 51ה לחוק העונשין עובד שירות לא יקבל שכר עבור עבודתו ולא ייחשב כעובדו של מי שבשבילו או באמצעותו הוא מבצע את השירות, למעט דיני עונשין, דיני בטיחות בעבודה ואחריות בנזיקין כלפי עובד. העדר ההשתכרות מהווה את אחד המכשולים המשמעותיים שניצבים בפני נאשמים שנגזר עליהם לבצע עבודות בייחוד כאשר עבודות השירות נפרסים על פני תקופה ארוכה.

עבודות השירות יבוצעו ברציפות חמישה ימים בשבוע

על פי החוק הנידון יבצע את עבודות השירות לאורך התקופה שנקבעה על ידי בית המשפט באופן רציף ללא הפסקות כאשר שבוע העבודה של עובד השירות יהיה בן חמישה ימי עבודה. בנוסף, החוק קובע כי מספר שעות העבודות היומיות יהיו שמונה וחצי שעות רצופות.

יחד עם זאת, בית המשפט או הממונה על עבודות השירות יכולים במקרים חריגים בשל נסיבות מיוחדות של הנאשם או מקום העבודה לאשר ביצוע עבודות בהיקף שעות יומי נמוך יותר ובלבד שלא יפחת משש שעות עבודה ביום.

העדר עבודות בימי מנוחה

חוק העונשין קובע כי עובדי שירות לא יעבדו בימי מנוחה או ימי שבתון וימים אלו יבואו במניין תקופת עבודת השירות. כלומר, ימי חג וחופשה ייחשבו לעובד השירות כימים שהוא עבד בהם ולא יגרעו אותם מתקופת עבודתו.

הפסקה מנהלית של עבודות השירות

החוק קובע כי נציב בתי הסוהר או קצין בדרגת גונדר רשאי לאחר שנתן לעובד השירות הזדמנות לטעון את טענותיו (זכות לשימוע) להחליט כי עבודתו של עובד השירות לא תחל או תופסק והוא יישא את עונשו או יתרת עונשו בבית הסוהר.

ואלו הן העילות להפסקה מנהלית של עבודות השירות:

  1. עובד השירות לא התייצב לתחילת ריצוי עבודות השירות או נעדר מהעבודה ללא אישור הממונה, רכז עבודות השירות, המפקח או רופא.
  2. עובד השירות אינו מבצע כראוי את המשימות שהוטלו עליו או שהתנהגותו בעבודה אינה מניחה את הדעת.
  3. עובד השירות הפר תנאי מעבודות השירות שקבע בית המשפט.
  4. עובד השירות לא ציית להוראה של הממונה, של רכז עבודות השירות או של המפקח או לא קיים את החובה המוטלת עליו.
  5. 5.       עובד השירות נתון במעצר או משוחרר בערובה בתנאים שאינם מאפשרים את התייצבותו להמשך ביצוע עבודות השירות.
  6. עובד השירות הסתיר פרט או מסר פרט כוזב שהם מהותיים לצורך קביעת התאמתו לעבודות השירות או השמתו בה.

עתירה מנהלית נגד הפסקת עבודות השירות

במקרה ששירות בתי הסוהר מחליט על הפסקתן של עבודות השירות מאחת מהסיבות שפורטו לעיל, הנאשם יכול לפנות לבית המשפט בעתירה מנהלית שתוקפת את החלטת שירות בתי הסוהר. בית המשפט יכריע בעתירה לאחר שיבחן את סבירות התנהלותו של שירות בתי סוהר מבחינה מנהלית ובהתחשב בנסיבות של אותו מקרה.

שתפו את המאמר
Picture of אודות כותב המאמר אביב מזרחי
אודות כותב המאמר אביב מזרחי

כותב המאמר הינו עורך דין אביב מזרחי בעל משרד עצמאי שעוסק בתחום הפלילי על כל רבדיו. המשרד מייצג חשודים ונאשמים בכל שלבי ההליך הפלילי החל משלב החקירה ועד להליכים המתקיימים בבית המשפט. בין היתר המשרד מתמחה בייצוג בעבירות סמים, נשק, אלימות, מרמה, אלימות במשפחה, עבירות צבאיות, הליכים משמעתיים, עבירות מין, הליכי מעצר, הליך של הסדר מותנה, ייעוץ לפני חקירה, צווי הרחקה, ערעורים, ועדות שחרורים, שינוי עילת סגירה ומחיקת רישום פלילי.

אין במידע המופיע באתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.

עוד מאמרים שיוכלו לעניין אותך...

הצלחות המשרד
ערר שעורך דין אביב מזרחי הגיש בעניין עילת סגירה של תיק התקבל על ידי הפרקליטות הפלילית בחיפה. כתוצאה מכך הרישום הפלילי של לקוחת המשרד נמחק למרות שבתחילה הואשמה בעבירות חמורות של התעללות בילדים.

לקוחת המשרד עבדה כמטפלת פרטית של שני ילדים קטינים. לאחר שסיימה את עבודתה עם הילדים הסתכסכה עם אימם בעקבות וויכוח סתמי ברשת החברתית "פייסבוק". בעקבות

המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו של לקוח המשרד שנחשד בגניבת אופנוע בתל אביב אך בית המשפט קיבל את טענותיו של עורך דין אביב מזרחי וקבע כי ישוחרר למעצר בית.
הצלחות המשרד
המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו של לקוח המשרד שנחשד בגניבת אופנוע בתל אביב אך בית המשפט קיבל את טענותיו של עורך דין אביב מזרחי וקבע כי ישוחרר למעצר בית.

באחת משעות הלילה הקטנות אופנוע יוקרתי נגנב בצפון תל אביב. פחות משעה לאחר הגניבה לקוח המשרד נעצר על ידי שוטרים שהוא מתחבא מאחורי חונה בסמוך

בית המשפט האריך ללקוח המשרד מאסר מותנה והטיל עליו ענישה שיקומית לאחר שהורשע בהחזקת סמים שלא לצריכה עצמית ונהיגה תחת השפעה סמים.
הצלחות המשרד
בית המשפט האריך ללקוח המשרד מאסר מותנה והטיל עליו ענישה שיקומית לאחר שהורשע בהחזקת סמים שלא לצריכה עצמית ונהיגה תחת השפעה סמים.

נגד לקוח המשרד הוגש כתב אישום לבית משפט השלום בחדרה המייחס לו עבירות החזקת סמים שלא לצריכה עצמית ונהיגה בשכרות (תחת השפעת סמים).  על אף

דילוג לתוכן